Meteen naar de content

Nieuws

Het ultieme gemak: een kleine tas die veilig aan uw fiets kan worden bevestigd

door SCHERP VOGEL TECHNOLOGY 15 Jun 2023
The Ultimate Convenience: A Small Bag Safely Attached to Your Bike

Als het om fietsen gaat, is gemak essentieel. Of u nu een gewone rijder bent, een dagelijkse forens of een fervent avonturier, als u onderweg gemakkelijk toegang heeft tot uw essentiële spullen, kunt u uw fietservaring aanzienlijk verbeteren. Dat is waar het gemak van een kleine tas die veilig aan je fiets kan worden bevestigd om de hoek komt kijken. In deze blogpost onderzoeken we de talrijke voordelen van een compacte tas die veilig op je fiets is gemonteerd.

  1. Toegankelijkheid: Een van de belangrijkste voordelen van een kleine fietstas is de toegankelijkheid ervan. In plaats van te rommelen met zakken of een grote rugzak te dragen, kun je met een tas aan je fiets moeiteloos bij je spullen komen. Of het nu je telefoon, sleutels, snacks of een fles water is, alles binnen handbereik zorgt voor een naadloze rit zonder onderbrekingen.

  2. Organisatie-efficiëntie: met een kleine tas aan uw fiets kunt u afscheid nemen van de chaos van ongeorganiseerde opslag. Deze tassen zijn ontworpen met compartimenten en vakken, zodat je je benodigdheden netjes kunt ordenen. Nooit meer door een rommelige rugzak graven om te vinden wat je nodig hebt. Alles kan overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk worden gemaakt, waardoor u tijd en frustratie bespaart.

  3. Veiligheid en beveiliging: tijdens het fietsen is veiligheid van het grootste belang. Het dragen van spullen in een tas die aan uw fiets is bevestigd in plaats van aan uw persoon, vermindert het risico op ongelukken veroorzaakt door afleiding of onbalans. Bovendien elimineert een veilig bevestigde tas de zorgen dat u uw waardevolle spullen kwijtraakt tijdens het fietsen. Deze tassen zijn ontworpen met stevige bevestigingssystemen, zodat je spullen zelfs op ruig terrein op hun plaats blijven.

  4. Verhoogde draagcapaciteit: tijdens het fietsen kan het zijn dat u meer moet meenemen dan alleen de essentiële spullen. Een kleine fietstas biedt verrassend veel draagvermogen, waardoor je extra lagen kleding, reparatiegereedschap, reservebanden of zelfs een kleine camera mee kunt nemen. Je hebt de vrijheid om in te pakken wat je nodig hebt, zonder de last van een zware rugzak of koffers.

  5. Veelzijdigheid: De veelzijdigheid van een kleine fietstas is het benadrukken waard. Je kunt hem niet alleen aan je stuur of zadelpen bevestigen, maar veel tassen worden ook geleverd met afneembare riemen, waardoor je ze als gewone schoudertassen van de fiets kunt dragen. Dankzij deze flexibiliteit kun je naadloos overstappen van fietsen naar andere activiteiten, zonder dat je meerdere tassen of opbergmogelijkheden nodig hebt.

  6. Esthetisch aantrekkelijk: Naast de praktische voordelen kunnen kleine fietstassen ook de algehele esthetiek van uw fiets verbeteren. Omdat er verschillende stijlen, kleuren en designs beschikbaar zijn, kunt u een tas kiezen die bij uw fiets past of uw persoonlijke stijl weerspiegelt. Een goedgekozen tas kan een vleugje flair toevoegen aan uw tweewielige metgezel, terwijl hij nog steeds zijn doel dient.

Conclusie: Het gemak van een kleine tas die veilig aan je fiets kan worden bevestigd valt niet te ontkennen. Van toegankelijkheid en organisatorische efficiëntie tot veiligheid en een groter draagvermogen: deze tassen bieden tal van voordelen voor alle soorten fietsers. Dus of u nu een lange reis maakt of gewoon door de stad toert, overweeg om te investeren in een kleine fietstas en ervaar het ongeëvenaarde gemak dat deze biedt tijdens uw fietsavonturen. Veel rijplezier!

Ds. Post
Volgende bericht
Iemand heeft onlangs een
[tijd] geleden, vanaf [locatie]

Bedankt voor het abonneren!

Deze e-mail is geregistreerd!

Shop de look

Kies Opties

Recent bekeken

Bewerk optie
Terug op voorraad melding
Vergelijken ()
Vergelijken
Product SKU Beschrijving Verzameling Beschikbaarheid product type Andere details
algemene voorwaarden

Door een ander te plaatsen en door de website en diensten te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Neem de tijd om ze door te nemen voordat u deze accepteert en een aankoop doet.

Definities

Afkoelingsperiode: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: ieder middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat de ondernemer ter beschikking stelt en dat een consument kan invullen als hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de totstandkoming van de overeenkomst;

Technologie voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. .

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat de consument kan eenvoudig worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Indien naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, gelden de 2.2 en 2.3 leden zijn van overeenkomstige toepassing en bij strijdigheid tussen de algemene voorwaarden kan de consument zich altijd beroepen op het voor hem meest toepasselijke beding.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige van kracht en zal de betreffende bepaling vervallen in onderling overleg onmiddellijk vervangen door een bepaling die de strekking van het origineel zo dicht mogelijk benadert.

Situaties die niet in deze voorwaarden geregeld zijn, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft met name:

de prijs inclusief belastingen;

eventuele verzendkosten;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

of het herroepingsrecht wel of niet van toepassing is;

de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de manier waarop de consument, vóór het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; En

de minimale duur van de overeenkomst op afstand bij een duurtransactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, materiaalsoort.

De overeenkomst

Behoudens het bepaalde in lid 4 komt de overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod onverwijld langs elektronische weg. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren dan wel aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst de volgende informatie aan de consument meesturen, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande after-sales service;

de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al vóór de uitvoering van de overeenkomst aan de consument heeft verstrekt;

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

de prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of de digitale inhoud; voor zover van toepassing, de kosten van bezorging; en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Herroepingsrecht bij producten

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in de mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Als de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer. De consument moet dit kenbaar maken door middel van het modelformulier. Nadat de consument heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggezonden, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na het verstrijken van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de aankoop een feit.

Bij het verlenen van diensten:

Bij dienstverlening heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende minimaal 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht dient de consument de redelijke en duidelijke instructies op te volgen die de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering heeft verstrekt.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, indien hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Kosten bij herroeping

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen maximaal de kosten van terugzending voor rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde is wel dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of dat sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal plaatsvinden via hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk toestemming geeft voor een ander betaalmiddel.

Bij schade aan het product als gevolg van onzorgvuldige omgang door de consument zelf, is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product als de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals beschreven in lid 7.2 en 7.3 De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd;

die snel kunnen bederven of verouderen;

waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

voor losse kranten en tijdschriften;

voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

met betrekking tot logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode;

waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

met betrekking tot weddenschappen en loterijen.

De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

ze zijn het gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen; of

De consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en typfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Conformiteit en garantie

De ondernemer garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of bepalingen die bestonden op de datum van het sluiten van de overeenkomst. of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat.

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie is niet van toepassing als:

De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

De geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig behandeld of zijn in strijd met de instructies van de ondernemer en/of zijn behandeld op de verpakking;

Het gebrek geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen met betrekking tot de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen.

Levering en prestaties

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.

Alle levertijden zijn indicatief. Aan eventueel vermelde voorwaarden kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Annulering

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met opzegtermijn. met inachtneming van de overeengekomen opzegregels en een opzegtermijn van minimaal maximaal één maand.

De consument kan van de in de vorige leden genoemde overeenkomsten gebruik maken:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

opzeggen altijd met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Extensie

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst heeft ondertekend en tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand en een opzegtermijn van maximaal drie maanden als de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst met beperkte duur voor het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde verzetten van de overeengekomen looptijd.

Betaling

Tenzij anders overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn zoals bedoeld in artikel 6 lid 1. Bij een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat deze termijn in nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Bij wanbetaling door de consument heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Klachtenprocedure

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich in eerste instantie te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webshop een actueel lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er nog geen oplossing zijn bereikt, dan heeft de consument de mogelijkheid zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur benoemde onafhankelijke geschillencommissie, waarvan de uitspraak bindend is en zowel ondernemer als consument met deze bindende uitspraak instemmen. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden, deze dienen door de consument aan de betreffende commissie betaald te worden. Ook is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europese ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

De consument heeft de ondernemer minimaal 4 weken de tijd om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Indien een klacht door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer, naar eigen keuze, de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Geschillen

Op overeenkomsten tussen ondernemer en consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame datadrager.

this is just a warning
Log in
Winkelmand
0 artikelen

Voordat je vertrekt...

Ontvang 20% ​​korting op uw eerste bestelling

20% korting

Voer de onderstaande code in bij het afrekenen en ontvang 20% ​​korting op je eerste bestelling

CODESALE20

Ga verder met winkelen